Aktualności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

 • Home
 • Aktualności
 • Informacja o naborze na wolne stanowisko – RATOWNIK WODNY.

Informacja o naborze na wolne stanowisko – RATOWNIK WODNY.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

„RATOWNIK WODNY”

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

 I. Adres jednostki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 3, 41-943 Piekary Śląskie tel. (0-32) 768-10-10, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. Miejsce pracy: obiekty sezonowy, basen otwarty, ulica Olimpijska 3, 41-943 Piekary Śl.

III. Termin: 25.06.2021 – 31.08.2021 r.

IV Zakres zadań stanowiska:

 1. Utrzymywanie we właściwym stanie technicznym urządzeń znajdujących się na terenie obiektu;
 2. Przestrzeganie regulaminów pracy, instrukcji, procedur, dyscypliny pracy, obowiązującego czasu pracy;
 3. Nieustanny nadzór nad wyznaczoną strefą dozoru ratowniczego obejmującą przestrzeń wodną od powierzchni lustra wody do dna oraz obejścia do niej przyległe;
 4. Natychmiastowe reagowanie na wszelkie łamanie obowiązującego regulaminu oraz ewentualne wypadki;
 5. Dbanie o czystość i porządek na terenie obiektu;
 6. Nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem pomieszczeń; 
 7. Nadzór i odpowiedzialność za powierzone mienie;

V. Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na przedmiotowym stanowisku)

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Nieposzlakowana opinia,
 5. Aktualne uprawnienia ratownika wodnego,
 6. Członkostwo w WOPR lub w innej organizacji prowadzącej działalność ratowniczą.

 VI. Wymagane dokumenty :

 1. Podanie o pracę oraz życiorys zawierający informacje o wykształceniu i ewentualny opis przebiegu dotychczasowej działalności zawodowej,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje w tym:
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP),
 • zaświadczenie o uzyskaniu stopnia ratownika wodnego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych lub uzyskanych przed 01.01.2012 r. co najmniej stopnia Ratownik WOPR (Ratownik Wodny),
 • potwierdzenie posiadania jednego dodatkowego uprawnienia przydatnego w ratownictwie wodnym,
 • legitymacja WOPR,
 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz.902),

 

VII. Dodatkowe :

 1. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 2. Dyspozycyjność, uczciwość,
 3. Odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność,
 4. Wysoka kultura osobista.

 

VIII. Termin składania dokumentów : do 30.04.2021 r.

IX. Sposób składania dokumentów : osobiście Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 3, 41-943 Piekary Śląskie tel. (0-32) 768-10-10 lub drogą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

MOSiR w sieci